Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

Avaldatud: 10.05.2022

Hoole OÜ (registrikood  16497422, aadress Katusepapi 6, 11412, Tallinn, edaspidi „Hoole OÜ“ või „meie“) on üks uusimaid eraettevõtteid Eesti tervishoiumaastikul. Meie eesmärgiks on kvaliteet ja innovatsioon hoolekandeteenustes, tervishoius ja telemeditsiini tehnoloogiates. Meie teenuste portfell on pidevalt laienemas ja need on kooskõlas kehtiva õigusega ja teenuste osutamiseks on meil olemas vastavad tegevusload. Hoole OÜ teenuste loetelu on toodud veebilehel aadressil http://www.hoole.ee. Seoses teenuste osutamisega töötleb Hoole OÜ isikuandmeid.

Meie privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise tingimuste dokument kirjeldab, kuidas Hoole OÜ Sinu isikuandmeid töötleb, kui pöördute meie poole teenuse saamiseks. Palun tutvuge käesolevate tingimustega hoolikalt ning kui Sul tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Sinu isikuandmeid töötleme või kui Sa soovid esitada meile Sinu isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, siis võta meiega ühendust lehe kontaktivormi kaudu.

Hoole OÜ võib käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi aeg-ajalt muuta. Ajakohased isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud meie veebilehel.

Hoole OÜ tagab Sinu Isikuandmete Töötlemise kooskõlas kehtiva õigusega. Kõige olulisemad õigusaktid, millest Hoole Kliendi Isikuandmete Töötlemisel lähtub on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravikindlustusseaduse, ravimiseadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus, isikuandmete kaitse seadus ja GDPR.

 

1. Mõisted

 

Hoole

GDPR

Osaühing Hoole (registrikood 2417760, aadress Katusepapi 6, 11412, Tallinn)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

Kaugteenus

Kaugteenus virtuaalselt (veebivestlus või videokõne) või telefoni teel kasutatav telemeditsiiniteenus teenuste osutamiseks.

Isikuandmed

Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Isikuandmed on näiteks Sinu nimi, isikukood, e-postiaadress, andmed terviseseisundi kohta.

Kehtiv õigus
Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, isikuandmete kaitse seadus või muud GDPR-i riigisisesed rakendusaktid ja tervishoiuteenuste osutamist reguleerivad õigusaktid.
„Patsient“, “klient”, või „andmesubjekt“

Füüsiline isik, kes pöördub või on pöördunud Hoole poole teenuse saamiseks. Isik, kellele Hoole teenust osutab või kes on avaldanud soovi, et Hoole temale teenust osutaks.

Teenus

Hoole poolt kliendile osutatavad tervishoiu- teenused või terviseteenused sõltumata sel- lest, kas neid osutatakse vastuvõtuvisiidil, koduvisiidi teenusena või kaugteenusena.

Töötlemine

Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

2. Mis andmeid me Sinu kohta kogume ja kellelt me neid saame?

Me kogume Sinu kohta järgmisi andmeid:

 • isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood
 • kontaktandmed: e-posti aadress, telefoni number, kontaktaadress
 • tehinguandmed: info Hoole.ee keskkonnas tehtud tehingute aja, kestvuse, osapoolte ja maksumuse kohta
 • isikuandmete eriliigid (terviseandmed): Hoole.ee keskkonna kaudu tervise- või tervishoiuteenust osutavale isikule suunatud terviseprobleemi kirjeldused, helisalvestused ja neile teenuse osutaja poolt antud tagasiside.

Üldjuhul saame andmed otse Sinult , kui lood endale Hoole.ee keskkonna vahendusel konto ja kasutad selle vahendusel pakutavaid tervise- ja tervishoiuteenuseid.

Samuti edastavad Sinu andmeid Hoole.ee keskkonda Sulle tervise- või tervishoiuteenust osutavad isikud, seda Sulle edasisaatmise eesmärgiga.

3. Millal ja milliste eesmärkidel me Sinu isikuandmeid töötleme?

Hoole OÜ töötleb Sinu Isikuandmeid üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel kehtiva õiguse alusel.

Kui pöördud Hoole OÜ poole tervishoiuteenuse saamiseks, töötleme Sinu isikuandmeid Sulle konkreetse tervishoiuteenuse osutamiseks ja/või teenuse osutamise ettevalmistamiseks. Sellisel juhul töötleme Sinu isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja Sinuga sõlmitud lepingu alusel Sinu tellitud tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil. Tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil töötleme Sinu tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Sinu nimi ja isikukood ning Sulle tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas terviseandmeid. Terviseandmete koosseis, mida me konkreetsel juhul Töötleme, sõltub osutatavast tervishoiuteenusest. Palun pane tähele, et kui oled kokkulepitud visiidiaja tühistanud alles visiidile eelneval päeval või visiidipäeval, võib Hoole juba olnud Sinu isikuandmeid töödelnud, et visiidiks kohaselt ette valmistuda. Sulle tervishoiuteenuse osutamisel võime töödelda ka Sinu kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Sulle osutatud tervishoiuteenuse arveldamise eesmärgil ja Sulle enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Sulle meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Hoole ei edasta Sinu isikuandmeid ja Sinu terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses, mis on lubatud kehtiva õiguse alusel.

4. Millisel õiguslikul alusel me Sinu andmeid töötleme?

Sinu andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

 • vajadus luua Sinuga lepinguline suhe või täita Sinuga sõlmitud lepingut
 • Sinu nõusolek – sellele alusele tugineme isikuandmete eriliikide (terviseandmed) töötlemise puhul
  Ilma Sinu nõusolekuta ei saa me Sulle tervise- ja tervishoiuteenuseid vahendada. Sul on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. 
 • vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi – nt raamatupidamisseadusest tulenev kohustus hoida raamatupidamise alusdokumente 7 aastat;
 • vajadus teostada meie õigustatud huvisid, nt ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine, seaduserikkumiste ja pettuste avastamine;
 • vajadus kaitsta Sinu või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades Sinu andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale);
 • muul seadusega lubatud alusel

5. Kellega me Sinu andmeid jagame ja mis eesmärkidel?

Me ei jaga Sinu poolt meile usaldatud andmeid, välja arvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja juhul, kui see on selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:

Meie tütar ja sidusettevõtted: võime Sinu isikuandmeid jagada oma tütar- või sidusettevõtetega, mis kõik asuvad Euroopa Liidus.

Teenusepakkujad: nagu mitmed teised firmad võime tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT ja konsultatsiooniteenuseid;

Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: me võime jagada andmeid asutustega, kui me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;

Professionaalsed nõustajad ja muud: me võime jagada Sinu andmeid professionaalsete nõustajatega nagu audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud;

Kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: Aeg-ajalt võime jagada Sinu andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ettevõtte ümberkorraldamise, ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte vara või aktsiate ümberpaigutamise raames.

Juhul kui jagame Sinu andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame Sinu andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus.

Me ei säilita ega saada Sinu isikuandmeid väljaspool EMP´i ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

6. Kui kaua me isiku- ja terviseandmeid säilitame?

Säilitame Seie andmeid niikaua kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks.

Sinu isikuandmete eriliike (terviseandmeid) säilitame Hoole.ee keskkonnas 7 päeva arvates Sinu või Sinu poolt valitud tervise- või tervishoiuteenuse osutaja poolt keskkonda sisestamisest.

Muude andmete säilitusaegade kindlaksmääramiseks kasutame järgmisi kriteeriumeid:

Kaua on vaja andmeid säilitada, et pakkuda Sulle meie teenuseid?

Kui Sul on meie juures konto, siis säilitame Sinu andmeid terve konto aktiivsusaja või nii kaua kui neid on vaja Sulle teenuste osutamiseks.

Kui meil on õiguslik, lepinguline või muu sarnane kohustus Sinu andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks. Näiteks taolistest kohustustest on näiteks andmete säilitamist nõudvad seadused, valitsuste määrused ning otsused, mille kohaselt tuleb menetluseks vajaminevad andmed säilitada või andmed, mida on vaja kohtuvaidlusteks.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja sotsiaalministri määruse „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ alusel säilitab Hoole ambulatoorse ning statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid reeglina 30 aastat patsiendile osutatud teenuse andmete kinnitamisest. Hoole kui tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemi logisid säilitatakse 5 aastat.

Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat.

Sinu rahulolu hindamiseks kogutud tagasisidet säilitatakse 5 aastat alates tagasiside saamisest.

Isikuandmeid säilitamisel hoiab Hoole Isikuandmeid turvaliselt ning võimalusel eelistab säilitamise asukohana riigi infosüsteeme (nt Patsiendiportaali), aga Hoole võib Isikuandmeid hoida ka enda süsteemides.

Kui soovid saada detailsemat teavet Sinuga seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võta meiega ühendust kontaktivormi kaudu.

7. Millised on Sinu õigused seoses oma andmetega?

Sinul on andmesubjektina järgmised õigused:

Õigus andmetega tutvuda – Sul on õigus teada, milliseid andmeid Sinu kohta säilitatakse.

Õigus andmete parandamisele – Sul on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Sul on teatud juhtudel õigus nõuda, et me Sinu isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, Sa võtad tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne).

Õigus töötlemise piiramisele – Sul on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on Sul õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Sinu andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.

Andmete ülekandmise õigus – Sul õigus nõuda Sinu poolt meile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Võite nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme Sinu nõusoleku alusel või Sinuga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Sind teavitanud, et teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Sind puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Sulle märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

8. Veebilehel kasutatavad küsised

Hoole.ee veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Sinu seadmesse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Sinu jälgimiseks või tuvastamiseks.

Sul on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul pead aga arvestama, et veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada.

Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võib leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

Kui Sul tekib selles teates toodud info osas küsimusi või soovite esitada taotlust andmesubjekti õiguste teostamiseks, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@hoole.ee.

Me teeme oma parima, et adresseerida Sinutaotlusi ja soove aegsasti ja ilma tasuta, välja arvatud juhtudel, kus sellega kaasneks ebaproportsionaalne kulu. Kui Sa ei ole rahul meie poolt antud vastusega, siis on Sul võimalik pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Loading...