Tervisetõendid

Turvatöötaja tervisetõend

Lähtudes tööst tulenevatest tervise ohuteguritest jaotatakse turvatöötajad viide gruppi.

Tervisetõendid

Mootorsõidukijuhile

Sõidukujuhtidele kehtivad samuti tervisenõuded ja väljastatakse tervisetõend.

Tervisetõendid

Toidukäitleja tervisetõend

Väljastame peale tervisekontrolli arsti poolt tervisetõendi toidukäitlejale ja õpetajale.

Turvatöötaja

Vastavalt Siseministeeriumi määrusele RTL 2007, 96, 1612 jagatakse ohuteguritest tulenevalt turvatöötajad vastavatesse gruppidesse:

Turvatöötajad jaotatakse tööülesannetele vastavate tervisenõuete alusel viieks grupiks, lähtudes tööst tulenevatest tervise ohuteguritest.

I grupp – turvatöötaja, kes tagab üritusel või valveobjektil korda, teostab vallas- või kinnisvara kaitset, mehitatud valvet või isikukaitset (sealhulgas vahetu isikukaitse või mobiilne isikukaitse), patrullib jalgsi või mootorsõidukit kasutades või osutab kõrgendatud ohuga erinõuetele vastavat turvateenust või raha ja väärtpaberi vedu.

II grupp – turvatöötaja, kes kontrollib isikute sissepääsu luba ja teostab objektivalvet siseruumides, kuid ei täida teisi I grupi ülesandeid ega patrulli.

III grupp – turvatöötaja, kes valvab ja kaitseb valveobjekti tehnikavahendite abil, teostab tehnilist valvet valveobjekti kaugjälgimise teel, peab valve- või juhtimiskeskuses sidet, jälgib monitoride vahendusel toimuvat distantsilt ning suunab või korraldab turvatöid sidevahendite vahendusel ning ei täida I ja II grupi tööülesandeid.

IV grupp – turvajuht ja turvatöötaja, kes turvatööde korraldamiseks või juhtimiseks ei võta vahetult osa I ja II grupi töödest, välja arvatud mootorsõiduki kasutamine sündmuskohale sõitmiseks.

V grupp – turvatöötaja, kes turvateenusena osutab turvakonsultatsiooni.


Mootorsõidukijuht

Vastavalt Siseministeeriumi määrusele jagatakse mootorsõidukijuhid vastavatesse gruppidesse:

  (1) Juht peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline mootorsõidukit või trammi juhtima ning tal ei tohi olla haigusi või tervisehäireid, mis takistavad mootorsõiduki või trammi ohutult juhtimist.

  (2) Tervisenõuded kehtestatakse järgmiselt:
  1) 1. gruppi kuuluvad A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite juhid, välja arvatud B-kategooria takso, ning A- ja B-kategooria alarmsõidukite juhid ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid;
[RT I, 16.06.2015, 7 – jõust. 19.06.2015]
  2) 2. gruppi kuuluvad C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid, trammijuhid ning juhtimisõiguse taotlejate ja mootorsõidukijuhtide õpetajad.
[RT I, 14.07.2020, 17 – jõust. 17.07.2020]

E-tervisetõendi saamiseks tuleb eelnevalt täita enda kohta tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee  avaneb uues vahekaardis ning seejärel pöörduda arsti poole. A-, B-, BE-, C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki, T-kategooria traktori ja liikurmasina, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõiduki juhi ja juhtimisõiguse taotleja ning mootorsõidukijuhi õpetaja tervisekontrolli teeb perearst, töötervishoiuarst või liiklusmeditsiini komisjon. Kaitseväes võib tervisekontrolli teha eriarstiabi tegevusloa alusel tegutsev arst.(allikas: https://www.transpordiamet.ee/tervisetoend-autojuhile )

Vastuvõtule tulles võtta kaasa isikut tõendav dokument ja prillid või läätsed, kui Teie sugulane kasutab neid sõiduki juhtimisel.
(Tervisekontrolli eest tuleb tasuda ka juhul, kui vastuvõtu käigus selguvad meditsiinilised vastunäidustused juhiloa saamiseks! Negatiivse otsuse korral tervisekontrolli tasu tagasi ei maksta.)


Toidukäitleja

Eesti Vabariigi Toiduseaduse määruse kohaselt tuleb kõigil toitlustusasutuses töötavatel töötajatel läbida tervisekontroll:
§ 28. Töötaja tööle lubamine
  (1) Toitu käitlev töötaja ning oma tööülesannete tõttu toiduga või selle käitlemisvahenditega kokkupuutuv töötaja, samuti toidu käitlemisruume puhastav töötaja peab nakkushaiguste tuvastamiseks ning nende leviku tõkestamiseks käima enne töösuhte algust ja olenevalt riski hindamise tulemustest ka töösuhte ajal korrapäraselt tervisekontrollis ning tal peab vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele olema kirjalik tervisetõend.
[RT I 2007, 1, 1 – jõust. 01.02.2007]

  (2) Käitleja peab nõudma toitu käitlevalt töötajalt ning oma tööülesannete tõttu toiduga või selle käitlemisvahenditega kokkupuutuvalt töötajalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmist.

  (3) [Kehtetu – RT I 2006, 28, 211 – jõust. 01.07.2006]

  (4) Töötajat, kellel puudub kehtiv tervisetõend, kes võib levitada nakkusetekitajaid või parasiite või kellel on toiduohutuse seisukohalt ohtlik muu tervisehäire või haigus, ei tohi lubada tööle, kus ta võib toitu saastata.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4 sätestatud tervisetõendit puudutavad nõuded ei laiene tootjale, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 lisa I nõudeid, ning tootjale, kelle suhtes ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 852/2004 ja nr 853/2004 nõudeid, kui teistes seadustes või nende alusel kehtestatud õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.


Loading...