Hoole OÜ teenuse osutamise üldtingimused

Avaldatud 26.09.2023

Käesolevad üldtingimused sätestavad Hoole OÜ (edaspidi “Hoole”) teenuste kasutamise korra ning Hoole ja Kliendi õigused, kohustused ja vastutuse seoses Kliendile Hoole poolt pakutavate Teenuste osutamisega.

 1. MÕISTED 
  • Klient on isik, kes on avaldanud soovi saada või kes saab
  • Tervishoiutöötaja on arst, hambaarst, õde, ämmaemand ja kliiniline psühholoog, kes on registreeritud Terviseameti registris ja osutab Hoole klientidel tervishoiuteenust.
  • Teenus on Hoole poolt kliendile osutatavad tervishoiuteenused või terviseteenused.
  • Tervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.  Hoole tervishoiuteenused on loetletud kodulehel www.hoole.ee ning tervishoiuteenusteks on muuhulgas tervisetõendite väljastamine, uuringute tegemine ja analüüside võtmine.
  • Tervishoiuteenuse osutaja on Hoole, Hoole tervishoiutöötaja (kes on lepingulises suhtes Hoole OÜ-ga) või Hoole juriidiline või füüsiline koostööpartner, kes osutab
  • Tervise infosüsteem on keskne riiklik andmekogu, mille vahendusel saavad tervishoiuteenuste osutajad, näiteks arstid ja õed omavahel andmeid vahetada ning näha teiste arstide poolt patsiendi kohta saadetud terviseandmeid. Tervishoiuteenuse osutajatel on kohustus andmeid tervise infosüsteemi edastada.

2. TEENUSE OSUTAMISE LEPINGU SÕLMIMINE

2.1. Teenuse osutamise leping loetakse Hoole ja Kliendi vahel sõlmituks alates liendi registreerimisest Hoole vastuvõtule või muule teenusele. Hoole vastuvõtule või muule teenusele registreerimisest alates hakkavad kiendi suhtes kehtima teenus osutamise üldtingimused. Teenusele registreerimist reguleerivad üldtingimuste sätted kehtivad Kliendi suhtes ka enne teenusele registreerimist.

2.2. Teenuse osutamise lepingu moodustavad üldtingimused ning Kliendiga suuliselt või kirjalikult kokkulepitud tingimused. Lisaks sellele reguleerivad Kliendi ja Hoole vahelist õigussuhet tervishoiuteenuse osutamisele kohalduvad õigusaktid.

3.VASTUVÕTU BRONEERIMINE JA TÜHISTAMINE

3.1.Vastuvõtule on võimalik registreerida:

3.2. Kui Klient ei saa broneeritud ajal teenust kasutada ja soovib broneeringu tühistada, kohustub Klient esimesel võimalusel sellest Hoolet teavitama veebilehe hoole.ee kaudu, töötervis.ee iseteeninduses, kirjutades e-postiaadressil info@hoole.ee või helistades telefoninumbrile +372 656 3888 tööpäevadel kl 9-16. Klient kohustub Hoolet teavitama hiljemalt 24 tundi enne broneeritud vastuvõtuaega.

3.3. Kui Klient tühistab broneeringu kooskõlas üldtingimuste punktiga 3.2., siis on Kliendil õigus muuta broneeringut ning broneerida uus teenuse kasutamise aeg. Kui Klient muudab aega ja valib teenuse, mille hind on sama, mis oli Kliendi poolt algselt broneeritud teenuse hind, siis loetakse tasu teenuse eest, mille broneeringu Klient tühistas, tasuks uue teenuse eest ning Klient ei ole kohustatud uut broneeringut tehes Kui Klient ei broneeri eelmist broneeringut tühistades uut aega teenuse kasutamiseks, tagastatakse talle teenuse eest tasutud summa kolme (3) tööpäeva jooksul pärast broneeringu tühistamist.

3.4. Kui klient ei muuda või ei tühista broneeringut vähemalt 24 tundi enne broneeringus teenuse osutamiseks kokku lepitud aega või ei ilmu broneeritud ajal teenuse osutaja juurde, siis arvestatakse ulatuses tasuks broneeringu õigeaegselt muutmata või tühistamata jätmise eest. Sellisel juhul puuduvad kliendil üldtingimuste punktis 3.3 toodud õigused, sealhulgas õigus saada tagasi teenuse eest tasutud summa ja õigus kasutada seda teiste Hoole pakutavate teenuste eest tasumiseks.

3.5. Kui klient broneerib vastuvõtuaja teenusele vähem kui 24 tundi enne broneeringus teenuse osutamiseks kokku lepitud aega, on Hoolel õigus esitada üldtingimuste punktis 3.4. nimetatud arve juhul, kui klient ei ilmu broneeritud ajal teenuse osutaja juurde ja ei teavita sellest eelnevalt Hoolet.

4. KLIENDI TEAVITAMINE JA NÕUSOLEK

4.1. Kliendile osutatakse tervishoiuteenust üksnes tema nõusolekul.

4.2. Eeldatakse, et klient on tervishoiuteenuse osutamisele saabumisega teadlikult avaldanud nõusolekut teenuse osutamiseks.

4.3. Klient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta.

4.4. Tervishoiuteenuse vahetu osutaja nõudmisel peab nõusolek või selle tagasivõtmise avaldus olema vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

5. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Pooled kohustuvad teenuse osutamise käigus järgima lepingus ja seaduses sätestatut ning käituma üksteisega viisakalt ja lugupidavalt.

5.2. Hoolel on õigus, lisaks teistele teenuse osutamise üldtingimustele:

5.2.1. saada Teenuste osutamise eest kokkulepitud tasu;

5.2.2. saada kliendilt teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni sh töödelda teenuse osutamiseks vajalikke Kliendi isikuandmeid;

5.2.3. edastada kooskõlas kohalduvate õigusaktidega Kliendi isikuandmeid Tervise Infosüsteemi või muudesse andmebaasidesse;

5.3. Hoole kohustused:

5.3.1 tagada, et teenust osutatakse Klienti kaasavalt ning vastavuses kohalduvate õigusaktidega;

5.3.2. selgitada Kliendile üksikasjalikikult Teenuse osutamise korda, teostatavate toimingute sisu ja olemust, kaasnevaid ohte ja tagajärgesid ning anda vajalikke juhiseid (sh selgitama elukorralduslikke piiranguid) toiminguks ettevalmistumiseks ja sellest taastumiseks;

5.3.3. teavitada Klienti tema läbivaatuse ja tellitud analüüsi- ja/või uuringutulemustest, sealhulgas võimalikest tuvastatud haigustest ja nende kulgemisest;

5.3.4. soovitada Kliendile Tervishoiuteenuse osutamise raames täiendavaid terviseuuringuid või suunata Klient muu tervishoiuteenuse osutaja vastuvõtule, kui see on Kliendi terviseseisundist tulenevalt vajalik;

5.3.5. kooskõlas kohalduvate õigusaktidega Kliendi isikuandmeid, sh eri liiki isikuandmeid (nt terviseandmed);

 5.3.6. tervishoiuteenuse osutamine nõuetekohaselt dokumenteerida ja vastavaid dokumente säilitada;

5.3.7. teavitada Klienti esimesel võimalusel Teenuse osutamise takistustest;

5.3.8. sitada õigusaktides ette nähtud juhtudel Kliendi isikuandmeid (sh tervisekontrolli otsuseid) Kliendi tööandjale või Kliendi seaduslikule esindajale.

5.4. Kliendi õigused:

5.4.1. olla kaasatud enda tervise teemadel;

5.4.2. saada kvaliteetset Teenust, mis vastab kehtivatele õigusaktidele ja mida Hoole osutab tähelepanelikkuse ja hoolega;

5.4.3. tühistada vastuvõtuaeg vastavalt teenuse osutamise üldtingimustele.

5.5. Kliendil kohustused:

5.5.1. saabuda vastuvõtule õigeaegselt (soovitavalt 10 minutit varem, kuid igal juhul enne vastuvõtuaja algust) ning teavitada Hoolet esimesel võimalusel vastuvõtule hilinemisest või mitteilmumisest;

5.5.2. võtta vastuvõtule kaasa fotoga isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) või juhiluba;

5.5.3. tasuda Teenuse eest tasu vastavalt hinnakirjale Hinnakiri (hoole.ee)  või sõlmitud Lepingule;

5.5.4. avaldada Hoole-le kogu teave, mis võib mõistlikult võttes olla Teenuse osutamisel oluline, sh tõene ja täielik informatsioon oma terviseseisundi, varasemalt osutatud tervishoiu- ja muude teenuste ja tarvitavate ravimite kohta;

6. TEENUSE EEST TASUMINE

6.1. Klient on kohustatud tasuma Hoolele Teenuse eest Tasu vastavalt Teenuse osutamise hetkel kehtivatele hindadele (Hinnakiri (hoole.ee)). Kliendi soovi korral annab Hoole Teenuste ja hindade osas täiendavat informatsiooni. Kõik Kliendile määratud või Kliendi poolt soovitavad uuringud ja analüüsid on tasulised.

6.2. Kui Tasu suurus on märgitud Poolte vahelises kirjalikku taasesitamist võimaldavas kokkuleppes, siis kohustub Klient tasuma ka Teenuse eest, mida soovitakse lisaks juurde tellida (nt vere lisaanalüüsid).

6.3. Tasu kuulub maksmisele sõltumata Teenuse tulemusest.

6.4. Teenuse eest tasumine kliendil toimub arve alusel, pankakaardiga või sularahas;

6.5. Hoolel on 30-päevase etteteatamisega õigus ühepoolselt muuta Teenuse, uuringute, protseduuride, analüüside ja muude toimingute hindasid;

6.6. Tasu tähtaegselt maksmata jätmisel on Hoolel õigus volitada kolmandaid isikuid nõudma tasumata arveid sisse Hoole nimel või loovutada Tasu nõuded kolmandatele isikutele, ning edastada kohustuse täitmiseks vajalikke Kliendi ja tema seadusliku esindaja isikuandmeid vastavale isikule. Edastatavate andmete hulka kuuluvad üksnes sellised isikuandmed, millised on vajalikud võlgnevuse sissenõudmiseks. Selliste andmete alla ei kuulu eri liiki isikuandmed, muuhulgas terviseandmed.

7. TEENUSE OSUTAMISEST KEELDUMINE

7.1. Hoolel on õigus tervishoiuteenuse osutamisest (täielikult) keelduda, kui Klient:

7.1.1.hilineb või ei ilmu vastuvõtule;

7.1.2. taotleb talle tervishoiuteenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus üldtingimustega;

7.1.3. rikub tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku informatsiooni andmise kohustust;

7.1.4. soovib tervishoiuteenust, mis ei ole konkreetses olukorras (arsti)teaduslikult põhjendatud;

7.1.5. rikub tervishoiuteenuse osutamiseks kaasabi osutamise kohustust, sh ei nõustu põhitervishoiuteenuse osutamisega kaasnevate tervishoiuteenustega, ilma milleta ei ole põhitervishoiuteenuse osutamine otstarbekas;

7.1.6. on vastuvõtul alkoholi- või narkojoobes või tal esinevad Hoole töötajate hinnangul alkoholi- või narkojoobele viitavad tunnused;

7.1.7. rikub tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustust, kui tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustust ei kanna teenuse saaja asemel lepinguline Äriklient või muu isik;

7.1.8. täitub Hoole töötajatega ebaviisakalt või kasutab töötajate suhtes verbaalset või füüsilist vägivalda.

7.2. Tervishoiuteenuse osutamisest keeldumine või lõpetamine antakse teada kirjalikult isiku ravidokumentides.

7.3. Hoolel ei ole võimalik teenust osutada, näiteks kui: esinevad ettenägematud töökorralduslikud probleemid (personali haigestumised, tehnilised rikked või muud takistused Teenuse osutamisel).

8. TAGASISIDE, ETTEPANEKUD JA KAEBUSED

8.1. Kliendil on õigus esitada Hoolele tagasisidet, ettepanekuid ja kaebusi e-posti teel info@hoole.ee või kasutades veebivormi Kontakt (hoole.ee)

9.  ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

9.1. Hoole töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitset reguleeritavate õigusaktidega. Täpsem teave Teenuse osutamise käigus isikuandmete töötlemise kohta on sätestatud privaatsuspoliitikast ja  isikuandmete töötlemise üldtingimusest, mis on leitavad Hoole veebilehelt.

 

10. MUUDATUSED

10.1. Hoolel on õigus Üldtingimusi (sh pakutavate Teenuste loetelu ja hindasid) muuta.

 

11. KOHALDUV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

11.1. Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Loading...