Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

Avaldatud: 10.05.2022

Hoole OÜ (registrikood  16497422, aadress Katusepapi 6, 11412, Tallinn, edaspidi „Hoole“ või “Meie”) on üks uusimaid eraettevõtteid Eesti tervishoiumaastikul. Hoole eesmärgiks on kvaliteet ja innovatsioon hoolekandeteenustes, tervishoius ja telemeditsiini tehnoloogiates.  Hoole  teenuste loetelu on toodud veebilehel aadressil http://www.hoole.ee. Seoses teenuste osutamisega töötleb Hoole isikuandmeid.

Hoole privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise tingimuste dokument kirjeldab, kuidas Hoole  Teie isikuandmeid töötleb, kui pöördute meie poole teenuse saamiseks. Palun tutvuge käesolevate tingimustega hoolikalt ning kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Teie  soovite  esitada meile Sinu isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, siis võtke meiega ühendust lehe kontaktivormi kaudu.

Hoole võib käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi aeg-ajalt muuta. Ajakohased isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud meie veebilehel.

Hoole  tagab Teie Isikuandmete Töötlemise kooskõlas kehtiva õigusega. Kõige olulisemad õigusaktid, millest Hoole Kliendi Isikuandmete Töötlemisel lähtub on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravikindlustusseaduse, ravimiseadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus, isikuandmete kaitse seadus ja GDPR.

 

1. Mõisted

 

Hoole

GDPR

Osaühing Hoole (registrikood 2417760, aadress Katusepapi 6, 11412, Tallinn)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

Kaugteenus

Kaugteenus virtuaalselt (veebivestlus või videokõne) või telefoni teel kasutatav telemeditsiiniteenus teenuste osutamiseks.

Isikuandmed

Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Isikuandmed on näiteks Sinu nimi, isikukood, e-postiaadress, andmed terviseseisundi kohta.

Kehtiv õigus
Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, isikuandmete kaitse seadus või muud GDPR-i riigisisesed rakendusaktid ja tervishoiuteenuste osutamist reguleerivad õigusaktid.
„Patsient“, “klient”, või „andmesubjekt“

on isik, kes on avaldanud soovi saada või kes saab teenuseid.

Teenus

Hoole poolt kliendile osutatavad tervishoiuteenused või terviseteenused.

Töötlemine

Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

 2. Mis andmeid Hoole kogub Teie kohta ja kellelt neid saame?

 • isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood
 • kontaktandmed: e-posti aadress, telefoni number, kontaktaadress
 • tehinguandmed: info Hoole.ee keskkonnas tehtud tehingute aja, kestvuse, osapoolte ja maksumuse kohta
 • isikuandmete eriliigid (terviseandmed): Hoole.ee keskkonna kaudu tervise- või tervishoiuteenust osutavale isikule suunatud terviseprobleemi kirjeldused, helisalvestused ja neile teenuse osutaja poolt antud tagasiside.

Üldjuhul Hoole saab andmed otse Teilt, kui loote endale Hoole.ee või keskkonna vahendusel konto ja kasutate selle vahendusel pakutavaid tervise- ja tervishoiuteenuseid.

Samuti edastavad Teie andmeid Hoole.ee või töötervis.ee keskkonda Teile tervise- või tervishoiuteenust osutavad isikud, seda Teile edasisaatmise eesmärgiga.

3. Millal ja milliste eesmärkidel me Sinu isikuandmeid töötleme?

Meie  töötleme Teie Isikuandmeid üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel kehtiva õiguse alusel.

Kui pöördute meie  poole tervishoiuteenuse saamiseks, töötleme Teie  isikuandmeid Teie  konkreetse tervishoiuteenuse osutamiseks ja/või teenuse osutamise ettevalmistamiseks. Sellisel juhul töötleme Teie isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja Teiega sõlmitud lepingu alusel tellitud tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil. Tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil töötleme Teie tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas terviseandmeid. Terviseandmete koosseis, mida me konkreetsel juhul Töötleme, sõltub osutatavast tervishoiuteenusest. Palun pange tähele, et kui olete kokkulepitud visiidiaja tühistanud alles visiidile eelneval päeval või visiidipäeval, võib Hoole juba olnud Teie isikuandmeid töödelnud, et visiidiks kohaselt ette valmistuda. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime töödelda ka Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud tervishoiuteenuse arveldamise eesmärgil ja Teile enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Hoole ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses, mis on lubatud kehtiva õiguse alusel.

4. Millisel õiguslikul alusel me Sinu andmeid töötleme?

Teie andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

 • vajadus luua Teiega lepinguline suhe või täita Teiega sõlmitud lepingut
 • Teie nõusolek – sellele alusele tugineme isikuandmete eriliikide (terviseandmed) töötlemise puhul
  Ilma Teie nõusolekuta ei saa me Teie tervise- ja tervishoiuteenuseid vahendada. Teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. 
 • vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi – nt raamatupidamisseadusest tulenev kohustus hoida raamatupidamise alusdokumente 7 aastat;
 • vajadus teostada meie õigustatud huvisid, nt ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine, seaduserikkumiste ja pettuste avastamine;
 • vajadus kaitsta Teie või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades Teie andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale);
 • muul seadusega lubatud alusel

5. Kellega me Teie andmeid jagame ja mis eesmärkidel?

Me ei jaga Teie poolt meile usaldatud andmeid, välja arvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja juhul, kui see on selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:

Teenusepakkujad: nagu mitmed teised asutused võime tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT ja konsultatsiooniteenuseid;

Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: me võime jagada andmeid asutustega, kui me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;

Professionaalsed nõustajad ja muud: me võime jagada Teie andmeid professionaalsete nõustajatega nagu audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud;

Kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: Aeg-ajalt võime jagada Teie andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ettevõtte ümberkorraldamise, ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte vara või aktsiate ümberpaigutamise raames.

Juhul kui jagame Teie  andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame Teie andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus.

Me ei säilita ega saada Teie isikuandmeid väljaspool EMP´i ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

6. Kui kaua me isiku- ja terviseandmeid säilitame?

Säilitame Teie andmeid niikaua kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks.

Andmete säilitusaegade kindlaksmääramiseks kasutame järgmisi kriteeriumeid:

Kaua on vaja andmeid säilitada, et pakkuda Teile meie teenuseid?

Kui Teil on meie juures iseteenindusekonto, siis säilitame Teie andmeid terve konto aktiivsusaja või nii kaua kui neid on vaja Teie teenuste osutamiseks.

Kui meil on õiguslik, lepinguline või muu sarnane kohustus Teie andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks. Näiteks taolistest kohustustest on näiteks andmete säilitamist nõudvad seadused, valitsuste määrused ning otsused, mille kohaselt tuleb menetluseks vajaminevad andmed säilitada või andmed, mida on vaja kohtuvaidlusteks.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja sotsiaalministri määruse „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ alusel säilitab Hoole ambulatoorse ning statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid reeglina 30 aastat patsiendile osutatud teenuse andmete kinnitamisest. Hoole kui tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemi logisid säilitatakse 5 aastat.

Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat.

Teie rahulolu hindamiseks kogutud tagasisidet säilitatakse 5 aastat alates tagasiside saamisest.

Isikuandmeid säilitamisel hoiab Hoole Isikuandmeid turvaliselt ning võimalusel eelistab säilitamise asukohana riigi infosüsteeme (nt Patsiendiportaali), aga Hoole võib Isikuandmeid hoida ka enda süsteemides.

Kui soovite saada detailsemat teavet Teiega seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võta meiega ühendust kontaktivormi kaudu.

7. Millised on Teie õigused seoses oma andmetega?

Teil on andmesubjektina järgmised õigused:

Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid andmeid Teie kohta säilitatakse.

Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me Te isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, Teie võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne).

Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on Sul õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Sinu andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.

Andmete ülekandmise õigus – Teil õigus nõuda Teie poolt meile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Võite nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme Teie nõusoleku alusel või Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

8. Veebilehel kasutatavad küsised

Hoole.ee veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Sinu seadmesse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Teie jälgimiseks või tuvastamiseks.

Teil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peate aga arvestama, et veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada.

Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võib leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

Kui Teil tekib selles teates toodud info osas küsimusi või soovite esitada taotlust andmesubjekti õiguste teostamiseks, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@hoole.ee.

Me teeme oma parima, et adresseerida Teie taotlusi ja soove aegsasti ja ilma tasuta, välja arvatud juhtudel, kus sellega kaasneks ebaproportsionaalne kulu. Kui Teie ei ole rahul meie poolt antud vastusega, siis on Teil võimalik pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Loading...